,  ,
 
   
     
  daakliket - naxet fotoebi [ sastumro bomondi ]  

sastumro bomondi (ID:95)

misamarTi: Tbilisi, mTawminda, aleqsandre WavWavaZis quCa 11
telefoni: +(995 32) 2-921172, 2-986003
faqsi: +(995 32) 2-532063
el. fosta: infohotelbeaumonde.com
el. fosta 2: ekochikviladzegmail.com
veb gverdi: www.hotelbeaumonde.com
veb gverdi 2: www.hotels-tbilisi.com?bomond
statistika - es gverdi nanaxia: 74602 - jer
 javSanis moTxovna  amobeWdeT misamarTi    Facebook
  
 
 
  english - qarTuli -    
     
 

informacia:

sastumro bomondi mdebareobs Tbilisis centrSi, prestiJul ubanSi - mTawmindaze. sastumroSi Seqmnilia yvelanairi pirobebi, imisaTvis rom kargad daisvenoT da awarmooT Tqveni biznesi. sastumroSi aris maRali donis momsaxureba da komforti.

qeTili iyos Tqveni mobrZaneba Cvens sastumroSi.  

 javSanis moTxovna   amobeWdeT misamarTi    Facebook
 
     
     
 

oTaxebis Sesaxeb:

 kondicioneri
 gaTbobis sistema
 telefoni nomrebSi
 ufaso interneti
 mini-bari nomrebSi
 ucxoeTis satelevizio arxebi
 sakabelo televizia
 Sxafi
 feni
 buxari 
 
     
 

momsaxurebis Sesaxeb da sxva:

 dacva
 maRali donis usafrTxoeba
 transferi aeroportamde da aeroportidan
 taqsi servisi
 eqskursiebi qalaqgareT istoriuli adgilebis sanaxavad
 gidi
 Tarjimani
 bileTebis dajavSna Tbilisis RonisZiebeze
 seifi administratorTan
 samrecxao
 misaRebia plastikuri baraTiT gadaxda

 ufaso avtosadgomi
 konferenc oTaxi (30-50 adgili)
 oTaxi SexvedrebisTvis
 ufaso interneti
 faqsi
 kafe
 bari
 restorani (ufaso sauzme)
 biliardi
 buxari

 
 
             
  sastumro bomondi - foto # 1 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro bomondi - foto # 2 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro bomondi - foto # 3 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro bomondi - foto # 4 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro bomondi - foto # 5 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro bomondi - foto # 6 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro bomondi - foto # 7 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro bomondi - foto # 8 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro bomondi - foto # 9 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro bomondi - foto # 10 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro bomondi - foto # 11 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro bomondi - foto # 12 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro bomondi - foto # 13 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro bomondi - foto # 14 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             
  sastumro bomondi - foto # 15 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)   sastumro bomondi - foto # 16 (suraTis gasadideblad daaWireT suraTs)  
             


               . -  : , , ,  , , ,  ,

 
  ,  ,  ,  ,   ,   ,  .  ,   ,  , ,  ,  ,  ,